<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Interactive Norway AS sin behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet som distributør og kompetansesenter for interaktive løsninger i norske klasse og møterom. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

Formålet med behandlingen
Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og å opplyse om relevant informasjon. Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i Interactive Norway er kjent med loven om personvern.
Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos Interactive Norway kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap / skole man jobber i.
  • Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.
Behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Interactive Norway skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre. 

 
Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse. 

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Hubspots datalagringsrutiner. Interactive Norway samarbeider med SMART Technologies som også oppbevarer den lagrede informasjonen, dette gjelder kun når du som kunde godkjenner at SMART kan lagre informasjonen.

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

Rett til å kreve innsyn:

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at Interactive Norway har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

 
Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Interactive Norway har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Ian Guildford, og kan kontaktes på følgende måter:

E-postadresse: ian@interactive.no
Adresse: Drammensveien 288, 0283 OSLO 

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse:
Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Vil du ha innsyn i, endre eller slette lagrede opplysninger? Ta kontakt med oss her.